Enkeltskjebner faller fra

Aften, 28.02.12.

Skolefrafall
Debatten om frafall i videregående skole har gått i rykk og napp. Det har en rekke ganger blitt heftig debattert, listet opp ulike tiltak og iverksatt ulike løsninger. Frafall har konsekvenser for samfunnet og mange enkeltskjebner.

Rett spor
Elever som dropper ut har ofte stort fravær, og ikke karakterer i basisfag som norsk, engelsk og matte. De er lite motiverte og kan ha dårlige norskkunnskaper. For å kunne hjelpe elevene og løse frafallsproblematikken må man gripe inn tidsnok. Det er lettere å dra elever som holder på å droppe ut inn på rett spor enn de som allerede har droppet ut.

Aktuelle temaer
Lærerne er skolens viktigste ressurspersoner. De vet hvor skoen trykker og hvilke utfordringer elevene møter. Selv begynte jeg å skrive innlegg til avisene på grunn av norsklæreren min. Han pleide å ta med aviser til timene. Vi diskuterte dagsaktuelle temaer og han bidro til å senke terskelen for å delta i diskusjoner. Når vi skulle skrive stiler på nynorsk var det ofte dagsaktuelle temaer som mobbing. Han gjorde undervisningen mer interessant.

Øke læringstrykket
Tidlig innsats og tett oppfølging er essensielt i arbeidet med å forebygge frafall. Et viktig fokus må være rettet mot videre- og etterutdanningen slik at lærerne er faglig oppdaterte. Det er viktig for Ap å avbyråkratisere lærerrollen slik at det blir mer tid til undervisning og følge opp elever. Når kartlegging og testing tar mye tid, vil fokuset endres fra læring til resultat. Da sier det seg selv at spillerommet for å gjøre fagene mer interessante blir betydelig begrenset.

Elevvurdering
For da handler det ikke lenger om hvordan elevene kan bruke sine talenter til å nærme seg fagene. Det blir et mye mer rigid og strengt system lærerne må styre med. Ap vil styrke arbeidet med elev- og lærlingvurdering i skolen. Slik vil vi øke læringstrykket og fremme mestring. Vi vil ha bedre vurdering for læring, ikke mer testing og tidstyver i skolen.

Fokus på veien videre etter skolen er også viktig. Det sies at man ikke kan nå et mål man ikke kan se. Derfor er det viktig at elevene allerede i startfasen blir bedre kjent med ulike utdannelser og muligheter. Dette bidrar til å forme tanker om hva en vil studere, og kan være en motivasjon til å stå løpet ut. Riktignok kan valg av utdannelse endre seg over tid, men å ha tenkt på livet etter videregående skole er viktig fordi det får eleven til å se fremover.

Kompetanseløft
Rådgiverne spiller i denne sammenheng en viktig rolle. De er et av elevenes viktigste verktøy i valg av videregående og studier, og kan gi elevene gode råd og informasjon om hvordan elevene kan lykkes slik at de kan velge det som er rett for dem. Derfor er styrking av rådgivningstjenesten et viktig skritt i riktig retning. Antall rådgivere i Oslo-skolen må økes slik at de kan ta seg tid til å gi gode råd og vurderinger til hver enkelt elev. Dessuten trenger rådgiverne et kompetanseløft. I dag er det ikke noe krav om kompetanse dersom man er rådgiver. Dette er noe av det mest fundamentale som må på plass.

I 2025 vil arbeidslivet kun ha behov for 3,5 prosent ufaglært arbeidskraft. En av de viktigste oppgavene våre er å sørge for at alle elever fullfører og består videregående. Oslo har det høyeste frafallet innenfor yrkesfag i landet, nær 50 prosent. For å kunne redusere frafallet vil Ap sørge for læreplass til alle som ønsker og trenger det, og gjøre yrkesopplæringen mer fleksibel og teorien mer praksisrettet. Vi vil øke antall lærlinger i kommunen, og målet må være at vi skal ha én kommunal lærlingeplass pr. 1000 Oslo-innbyggere. Dessuten vil vi gi tilbud om toårig praktisk opplæring i skolen dersom det ikke går å skaffe en elev lærlingeplass etter teoridelen. På denne måten hindrer man at de som ikke får plass dropper ut.

Ambisjoner
Vi må aldri undervurdere elever som synes skolen er kjedelig eller ønsker å droppe ut. Senker vi ambisjonene, taper vi. Det handler om å øke læringstrykket tilpasset den enkelte elev. Derfor handler ikke debatten om frafall om en gruppe elever, men enkeltskjebner som må tas alvorlig.

Vist 483 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Dear Prableen, my name is Param and im a director at the City Sikhs Network in England. My good friend Krish who is the founder and director of Faith in Leadership would love for you to be part of the Faith in Leadership Training course in 2012. Please do email me so that I can send you some more information. My email is param@citysikhs.org.uk

Annonse