Internasjonalt grunnskoletilbud i Oslo

Innlegg under bystyremøte i debatten om etablering av internasjonalt grunnskoletilbud i Oslo, byrådssak 76 av 15.05.2012, Oslo rådhus
Dato: 26.09.12
Tema: internasjonal skole, fagtilbud, vurderingskriterier

Ordfører,

Arbeiderpartiet er positive til å etablere et byomfattende internasjonalt grunnskoletilbud i offentlig regi.
1. Vi ser på dette som en styrke som vil innebære kompetanseheving, kvalitet og mangfold av tilbud.
2. Dette vil være bra for de elevene som opplever at de måte vente helt til de begynner på videregående før de kan velge linjer som IB eller andre fag med internasjonal tilnærming. For det er nemlig ikke slik at alle har mulighet til å benytte seg av de private tilbudene som eksiterer i dag.
3. Et slikt skoleløp kan gi og bli et faglig positivt og interessant tilskudd for elevene i Oslo-skolen. Dessuten kan det bidra til å gjøre Oslo til en mer attraktiv by for internasjonalt næringsliv og utenlandske arbeidstakere. I et stadig mer globalisert samfunn er det viktig å se disse sammenhengene.

• Videre, vi er positive og mener det er mest hensiktsmessig at man ser for seg to internasjonale grunnskoler fra 2015, og at man anser det som naturlig at en av disse ligger i sentrum/vest og en i Groruddalen. Det er viktig at det er en geografisk spredning av dette tilbudet, slik at det kan appellere til flere elever, både de som allerede bor fast i Oslo, men også de som er barn av utenlandske arbeidstakere. Derfor mener Arbeiderpartiet at det er viktig å følge opp intensjonen om å plassere en skole i vest og en i øst, og ikke bestemme hvor skolene skal ligge, da det er skolene selv som må søke om å bli en del av dette opplegget. Vi må derfor tenke på elevenes beste og være opptatt av at de raskest mulig kan få dette gode og motiverende tilbudet.

• Det er positivt at tilbudet skal være byomfattende og at alle elever i Oslo-skolen vil ha mulighet til å søke på dette, men vi mener at kriteriene for hvordan elevene skal bli tildelt plass og hva som skal vektlegges i en søknad, burde vært drøftet i byrådssaken. Dette kunne bidratt til at tilbudet kunne favnet flere elever. Det er viktig at disse to kommende skolene reflekterer Oslos befolkning samtidig som det er et godt tilbud for barn av utenlandsarbeidere. Derfor forventer Arbeiderpartiet at bystyrets involveres i det videre arbeidet.

• I dag er Oslo er en by med 40 % skolelever som har flerkulturell og flerspråklig bakgrunn. Vi mener derfor at elever i alle Osloskoler, altså, ikke bare den internasjonale skolen, skal tilegne seg flerspråklig og interkulturell kompetanse. Dette handler om å heve kvaliteten og ta innover seg at vi stadig lever i et mer globalisert samfunn, hvor flerspråklighet og kulturforståelse er en berikelse i møte med dagens arbeidsmarked.

Vi ser frem til å følge utviklingen i saken og håper på positivt samarbeid med byrådspartiene, slik at vi kan få to gode internasjonale grunnskoler med god kvalitet og høy kompetanse, som samtidig har rom for et mangfold av elever.

Vist 372 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Hello, I didn’t know how else to reach you, so I thought I’d might try your blog.

I’m writing to request permission to use excerpts from your writing “Hell on Utøya” in a Bridgepoint Education project. We saw the English version at eurozine.com and I was told by the website to contact you for permission also.

Please email me at so that we can continue the conversation in private.

Thank you so much!
Joohee

Annonse